Image Storage DB vs Folder

Image Storage DB vs Folder